Home
Oferta
Zasięg
Kwalifikacje
Ulubione linki
Kontakt
   
 


Szkolenia i instruktaże w zakresie:

 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej
 • ochrony przeciwpożarowej

Doradztwo i obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych:

 • pełen nadzór w zakresie bhp
 • udział w prowadzeniu postępowania w dochodzeniu powypadkowym
 • dokumentowanie wypadków i chorób zawodowych
 • opracowywanie ryzyka zawodowego
 • wykonywanie zadań doradczych, wykonawczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dot. bhp
 • audyty zewnętrzne warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • opiniowanie instrukcji zawodowych
 • opracowywanie regulaminu przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej
 • dostosowywanie maszyn do minimalnych wymagań
 • administrowanie zagadnieniami osobowymi
 • pomoc i doradztwo w realizacji decyzji wydanych przez organy kontrolne (np. PIP, UDT)
 • osobiste paszporty bezpieczeństwa
 • nadzór nad przepisami przeciwpożarowymi
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ich aktualizacja
 • opracowywanie procedur ppoż
 • ekspertyzy
 • audyty w zakresie ppoż (ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, zabezpieczenia obiektów pod kątem ppoż)
 • oznakowanie ppoż i ewakuacyjne
 • określanie potrzeb i miejsc rozmieszczenia w zakresie sprzętu gaśniczego

Dodatkowo:

 • opracowywanie instrukcji Dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej
 • wdrażanie syst HACCP
 • konsultacje z prawa pracy
 • doradztwo personalne
 • polityka kadrowa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • rekrutacja pracowników